شیت پایل و فولاد های لایروبی

شیت پایل فولاد مناسب جهت ساخت داکت های کشتی سازی لایروبی زیر سطحی حاشیه های دریا و مناطق آبگیر میباشد . این نوع فولاد بصورت شمع در کنار هم و در قفل های یکدیگر چفت شده و منطقه ای را برای خاک برداری یا آب برداری  جهت ساخت سازه های دریایی و ساحلی فراهم میکند . اصولا این نوع فولاد بصورت ثابت مورد استفاده قرار نمیگیرد و پس از انجام پروژه های ساحلی و دریایی .جمع آوری میگردد.