زانو جوش

زانو ها جهت انتقال خطوط لوله گذاری را تغیر میدهند و  عموما در زوایای ۹۰ درجه ۴۵ درجه وجود دارند (مگر در موارد خاص) زانو ها  همواره در مسیر های لوبه گذاری باعث تغیر جهت  در خط لوله میگردند. زانو ها در ۲ نوع رزوه ای و جوشی هستند که نوع جوشی آن از طریق الکترود به خط لوله جوش داده شده و دارای استحکام بسیار بالاتری و طول عمر بیشتری نسبت به نوع رزوه ای هستند.

Powered by WPeMatico