پلیکا.پلی اتیلن.پلی پروپیلن

لوله ، پلیکا ، لوله آب ، لوله پی وی سی ، لوله پلی اتیلن ، پلی اتیلن ، زانو ، سراه ، تبدیل ، چسب ، سیفون ، فلنج ، جوشی ، رزوه ای ، ۶بار ، ۱۰ بار ، سراه تبدیل ،
اتصالات پی وی سی
زانو۹۰ ، زانو۱۱۰ ، زانو۱۲۵ ، زانو۶۳ ، زانو  ۳۱۵ ، زانو۲۵۰ ، زانو۱۶۰ ، زانو۲۰۰ ، زانو۷۵ ، زانو۵۰ ، زانو برقی ، زانو۳۲ ، زانو۲۰ ، زانو۲۵
سراه تبدیل ۹۰*۱۱۰ ، سراه تبدیل۱۱۰*۱۲۵ ، سراه تبدیل ۱۶۰*۱۲۵ ، سراه تبدیل۲۰۰*۱۶۰ ، سراه تبدیل۲۵۰*۲۰۰ ،
سراه تبدیل ۲۵۰*۳۱۵ ،
درپوش۶۳ ، درپوش۷۵ ، درپوش۹۰ ، درپوش۱۱۰ ، درپوش۱۲۵ ، درپوش۱۶۰ ، درپوش۲۰۰ ، درپوش۲۵۰ ، درپوش۳۱۵
سراه۶۳ ، سراه۷۵ ، سراه۹۰ ، سراه۱۱۰ ، سراه۱۲۵ ، سراه۱۶۰ ، سراه۲۰۰ ، سراه۲۵۰ ، سراه۳۱۵
لوله۶۳ ، لوله۷۵ ، لوله۹۰ ، لوله۱۱۰ ، لوله۱۲۵ ، لوله۱۶۰ ، لوله۲۰۰ ، لوله۲۵۰ ، لوله۳۱۵ ، لوله ۶بار ، لوله ۱۰بار ، لوله۴ بار ،
لوله طوسی ، لوله آبی ، لوله کوپله ، لوله دوسر کوپله ، لوله کوپل
اتصالات پلی اتیلن
فلنچ ۶۳ ، فلنچ۷۵ ، فلنچ۹۰ ، فلنچ۱۱۰ ، فلنچ ۱۲۵ ، فلنچ۱۶۰ ، فلنچ۲۰۰ ، فلنچ۲۵۰ ، فلنچ۳۱۵
سراه جوشی مساوی ۹۰ درجه ۶۳ ، سره جوشی مساوی ۹۰ درجه ۷۵ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۹۰ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۱۱۰ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۱۲۵ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۱۶۰ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۲۰۰ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۲۵۰ ، سراه جوشی مساوی ۹۰درجه۳۱۵ ،
تبدیل فشارقوی۶۳ ، تبدیل فشار قوی۷۵ ، تبدیل فشار قوی۹۰ ، تبدیل فشار قوی۱۱۰ ، تبدیل فشار قوی۱۲۵ ، تبدیل فشار قوی۱۶۰ ، تبدیل فشار قوی۲۰۰ ، تبدیل فشار قوی۲۵۰ ، تبدیل فشار قوی۳۱۵
زانو ماده۲/۱*۲۰ ، زانو ماده۲/۱*۲۵ زانو ماده۲/۱*۳۲ ، زانو ماده۲/۱*۴۰ ، زانو ماده۲/۱*۵۰ ، زانو ماده۲/۱*۶۳ ، زانو ماده۲/۱*۷۵ ، زانو ماده۲/۱*۹۰ ، زانو ماده۲/۱*۱۱۰ ، زانو ماده۲/۱*۱۲۵ ، زانو ماده
زانو۲/۱*۲۰ ، زانو نر۲/۱*۲۵ زانو نر ۲/۱*۳۲ ، زانو نر ۲/۱*۴۰ ، زانو نر ۲/۱*۵۰ ، زانو نر ۲/۱*۶۳ ، زانو نر ۲/۱*۷۵ ، زانو نر۲/۱*۹۰ ، زانو نر ۲/۱*۱۱۰ ، زانو نر ۲/۱*۱۲۵ ، زانو نر
سراه نر۲/۱*۲۰ ، سراه نر ۲/۱*۲۵ ، سراه نر ۲/۱*۳۲ ، سراه نر ۲/۱*۴۰ ، سراه نر ۲/۱*۵۰ ، سراه نر ۲/۱*۶۳ ، سراه نر ۲/۱*۷۵ ، سراه نر۲/۱*۹۰ ، سراه نر ۲/۱*۱۱۰ ، سراه نر ۲/۱*۱۲۵ ، سراه نر
سراه ماده۲/۱*۲۰ ، سراه ماده ۲/۱*۲۵ ، سراه ماده ۲/۱*۳۲ ، سراه ماده ۲/۱*۴۰ ، سراه ماده ۲/۱*۵۰ ، ، سراه ماده ۲/۱*۶۳ ، ، سراه ماده ۲/۱*۷۵ ، ، سراه ماده ۲/۱*۹۰ ، سراه ، سراه ماده ۲/۱*۱۱۰ ، سراه ، سراه ماده ۲/۱*۱۲۵ ، سراه
درپوش۲۰ ، درپوش۲۵ ، درپوش۳۲ ، درپوش۴۰ ، درپوش۵۰ ، درپوش۶۳ ، درپوش۹۰ ، درپوش۱۱۰ ، درپوش۱۲۵ ، درپوش۲۰۰ ، درپوش۲۵۰ ، درپوش۳۱۵ ، درپوش۴۰۰ ، درپوش۵۰۰
کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۴۰ ، کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۵۰ ، کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۶۳ ، کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۷۵ ، کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۹۰ ، کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۱۱۰ ، کمربند با انشعاب برنجی۲/۱*۱۲۵ ، کمربند با انشعاب برنجی۴/۳*۹۰ ، کمربند با انشعاب برنجی۴/۳*۱۱۰ ، کمربند با انشعاب برنجی۴/۳*۱۲۵ ، کمربند با انشعاب برنجی۴/۳*۱۶۰ کمربند با انشعاب برنجی
سراه تبدیل۲۰*۲۵ ، سراه تبدیل۲۵*۳۲ ، سراه تبدیل۳۲*۴۰ ، سراه تبدیل۴۰*۵۰ ، سراه تبدیل۶۳*۵۰ ، سراه تبدیل۷۵*۶۳ ، سراه تبدیل۷۵*۹۰ ، سراه تبدیل۹۰*۱۱۰ ، سراه تبدیل۱۶۰*۱۱۰ ، سراه تبدیل۱۲۵*۱۱۰ ، سراه تبدیل۲۰۰*۲۵۰ ، سراه تبدیل۳۱۵* ۲۵۰ رابط
رابط۲۰ ، رابط۲۵ ، رابط۳۲ ، رابط۴۰ ، رابط۵۰ ، رابط۶۳ ، رابط۹۰ ، رابط۱۱۰ ، رابط۱۲۵ ، رابط۱۶۰ ، رابط۲۰۰ ، رابط۲۵۰ ، رابط ۳۱۵
منهول پلی اتیلن۸۵-۱۲۰ ، منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ ۱۰۰-۱۳۵ ، منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ ۱۲۵-۱۴۵ ، منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ ۱۴۰-۱۶۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ ۳۰۵-۴۹۰-۳۲۰-۴۵۵-۴۷۵-۴۴۰-۴۶۰- منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۳۰۵-۳۲۵۲۰۵-۲۲۵-۲۶۰-۲۵۰- منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰ منهول پلی اتیلن ۱۰۰۰
سراه جوشی سراه فلنچ دار ، ۱۶۰*۱۱۰ سراه جوشی سراه فلنچ دار ، ۱۲۵*۱۱۰ سراه جوشی سراه فلنچ دار۶۳*۹۰ سراه جوشی سراه فلنچ دار
تبدیل جوشی۹۰*۶۳ ، سراه جوشی سراه فلنچ دار ، سراه جوشی سراه فلنچ دار۱۶۰*۱۲۵ ، سراه جوشی سراه فلنچ دار۲۰۰*۲۵۰ ، سراه جوشی سراه فلنچ دار۴۰*۵۰ ، سراه جوشی سراه فلنچ دار۹۰*۱۱۰ ، سراه جوشی سراه فلنچ
لوله۵ لایه ، پنج لایه
لوله۲۰pex-al-pex ، لوله۲۵ pex-al-pex لوله۳۲pex-al-pex لوله۴۰ pex-al-pex لوله۵۰ pex-al-pex لوله۶۳ pex-al-pex
شیر آبی شیر قرمز کلکتور جعبع کلکتور بست کلکتور تبدیل توپیچ سراه مساوی پرسی سراه پرسی زانو تو پیچ پرسی زانو مساوی پرسی رابط پرسی تبدیل پرسی تبدیل روپیچ پرسی لوله ، زانو یواری تو پیچ کوپلی زانو چپقی ، تبدیل چپقی ، تبدیل روپیچ توپیچ کوپلی ، زائن دیواری توپیچ و صفحه دار پرسی ،
نوار تیپ آبیاری۱۰ سانتیمتری ، نوار تیپ آبیاری۲۰ سانتی متری
آبیاری :
انواع آبپاشهای برنجی ، پلاستیکی وآلومینیمی ، تجهیزات گلخانه لوله و اتصالات-انواع پوشش های پلاستیکی UV دارجت میکروجت ، مه پاش های برنجی ، استیل وپلاستیکی ، ایستگاههای فیلتراسیون ، کنترلر  نوار آبیاری قطره ای جهت گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی با آبدهی مناسب و یکنواخت رینگ و فلنج-اتصالات چدنی فلنج دار-انواع شیر فلکه های برنجی و چدنی-نوار تیپ آبیاری
شیر برقی های پلاستیکی وبرنجی ، ولو باکس جعبه شیر برقی  ، رایزر های آلومینیومی وپلی اتیلنی ، شیرخودکارهای شیربرداشت آلومینیمی ، پلی اتیلنی وبرنجی ، لوله های پلی اتیلنی آبیاری وزهکشی ، اتصالات پلی اتیلنی دریپر های تنظیمی میکروفلاپر مه پاش-ایدن-دریپر خطی و دکمه سیستم کنترل مرکزی(فیلتر دیسکی و توری-فیلتر شن-هیدرو سیکلون-تایمر و کنترلر وانواع شیر های برقی و تجهیزات آبیاری بارانی اسپرینگر تنظیمی و تمام دور و مخفی شونده هانتر-پروت-ایریلاین-رایزر-شیر خودکار چدنی و پلیمری نوار آبیاری

گروه محصولات

لوله و اتصالات چدن  داکتیل  جوشی سر کاسه ای فلنچ دار.

۱-لوله و اتصالات  پلی اتیلن تک جداره و دوجداره(کاروگیت)

۲-لوله واتصالات پوش فیت
۳-لوله و اتصالات  پلی پروپیلن
۴-لوله های  فایبر گلاس GRP/GRE/GRV
۵-اتصالات فاضلابی جوشی
۶-لوله و اتصالات  پی وی سی (پلیکا)

 

Powered by WPeMatico