زانو جوش

زانو ها جهت انتقال خطوط لوله گذاری را تغیر میدهند و  عموما در زوایای 90 درجه 45 درجه وجود دارند (مگر در موارد خاص) زانو ها  همواره در مسیر های لوبه گذاری باعث تغیر جهت  در خط لوله میگردند. زانو ها در 2 نوع رزوه ای و جوشی هستند که